For sikkerhetens skyld er et praktisk kurs for å forebygge og minimere risiko.

Kurs og foredrag tilpasses bedrifter og institusjoner der arbeid kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trusler.


foto: ronja penzo

Om Tatiana

 Jeg har bred erfaring fra yrkeslivet og jobbet frilans innen musikk- og kultur i 14 år. Jeg ble engasjert i flere prosjekter og var blant annet daglig leder for kulturinstitusjonen (MIR) under oppbygging og oppstart. Videre ble jeg også engasjert som manager for Sondre Lerche fra 1999 til 2003 i hans etableringsperiode som artist. Jeg gikk fra musikkbransjen til sykepleiefaget og spesialiserte meg innen psykiatri og er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med master i psykisk helsearbeid der hovedoppgaven undersøkte om simuleringstrening hadde innvirkning på helsepersonells opplevelse av trygghet. Siden 2009 jobbet jeg på Lovisenberg DPS (akutteam) og fikk i 2010 gjennomslag for å implementere sikkerhetsøvelser og opprettholde jevnlig trening av personalet (ca 200 ansatte) i samhandling, sikkerhet og simulering. I 2016 og -17 holdt jeg flere heldagskurs og foredrag både internt i Lovisenbergsystemet og eksternt. Jeg driver nå kursvirksomhet på heltid. Jeg har holdt kurs for blant annet Vinmonopolet, Barnevernet, Sykehjemsetaten, Sens arbeidsinkludering og Velferdsetatens rusinstitusjoner. Jeg har trent kampsport i nær 20 år, med særlig fokus på selvforsvar, min innstilling i utfordrende situasjoner er å beholde ro og kontroll og være minst mulig inngripende og fokusere på det som blir kommunisert emosjonelt. 

Last ned CV

Foredrag

Et praktisk foredrag på 2 til 3 timer, tilpasses behov. 

 • Hvordan vi kan kommunisere og ha en beroligende innvirkning overfor brukere i en utfordrende situasjon.
 • Prøver ut posisjonering eller gjennomfører en debrief i plenum. 
 • Etter kurset har deltakerne økt kunnskap om kommunikasjonens betydning for deeskalering og forebygging av potensielle utageringer.   
 • Inspirasjon til refleksiv praksis: økt oppmerksomhet på personal-atferd.
 • Økt innsikt i betydningen av individuell og kollektiv trygghet.

Dagskurs

Varighet 6 timer. Kurset tilpasses behov. Kan legge større vekt på et ønsket tema, f.eks deeskalering eller frigjøringsteknikker.

 • Hvordan vi kan kommunisere og ha en beroligende innvirkning overfor brukere i en utfordrende situasjon gjennom kommunikasjon og deeskalering. 
 • Praktisk gjennomgang av posisjoneringer og frigjøringsteknikker. 
 •  Gjennomfører en simulerings-øvelse med påfølgende debrief. 
 • Etter kurset har deltakerne økt kompetanse i kommunikasjons
  ferdigheter;
  - Deeskalering
  - Posisjonering
  - Verbal og non-verbal kommunikasjon.

Superbrukerkurs

Kurset går over en bestemt tidsperiode med flere dagssamlinger og er prosessorientert. 

 • Kurset omfatter øvelse og opplæring i Kommunikasjons-
  ferdigheter
  - Deeskaleringsteknikker
  - Frigjøringsteknikker
  - Pedagogisk tilnærming
  - Opplæring i fasilitering av simulerings-øvelse og debrief.
 • Deltakerne jobber med å implementere og organisere jevnlige øvelser på eget arbeidssted mens kurset pågår. 
 • Etter kurset er deltakerne sertifiserte superbrukere. Og har tilegnet seg kompetanse som kan gi bred og trygg opplæring i håndtering av utfordrende og utagerende atferd.

Foredrag

Et praktisk foredrag på 2 til 3 timer, tilpasses behov. 

 • Hvordan vi kan kommunisere og ha en beroligende innvirkning overfor brukere i en utfordrende situasjon.
 • Prøver ut posisjonering eller gjennomfører en debrief i plenum. 
 • Etter kurset har deltakerne økt kunnskap om kommunikasjonens betydning for deeskalering og forebygging av potensielle utageringer.   
 • Inspirasjon til refleksiv praksis: økt oppmerksomhet på personal-atferd.
 • Økt innsikt i betydningen av individuell og kollektiv trygghet.

Dagskurs

Varighet 6 timer. Kurset tilpasses behov. Kan legge større vekt på et ønsket tema, f.eks deeskalering eller frigjøringsteknikker.

 • Hvordan vi kan kommunisere og ha en beroligende innvirkning overfor brukere i en utfordrende situasjon gjennom kommunikasjon og deeskalering. 
 • Praktisk gjennomgang av posisjoneringer og frigjøringsteknikker. 
 •  Gjennomfører en simulerings-øvelse med påfølgende debrief. 
 • Etter kurset har deltakerne økt kompetanse i kommunikasjons
  ferdigheter;
  - Deeskalering
  - Posisjonering
  - Verbal og non-verbal kommunikasjon.

Superbrukerkurs

Kurset går over en bestemt tidsperiode med flere dagssamlinger og er prosessorientert. 

 • Kurset omfatter øvelse og opplæring i Kommunikasjons-
  ferdigheter
  - Deeskaleringsteknikker
  - Frigjøringsteknikker
  - Pedagogisk tilnærming
  - Opplæring i fasilitering av simulerings-øvelse og debrief.
 • Deltakerne jobber med å implementere og organisere jevnlige øvelser på eget arbeidssted mens kurset pågår. 
 • Etter kurset er deltakerne sertifiserte superbrukere. Og har tilegnet seg kompetanse som kan gi bred og trygg opplæring i håndtering av utfordrende og utagerende atferd.

Bevisst kommunikasjon og aktiv sansing er en forutsetning i møte med mennesker som har økt tendens til utfordrende atferd som kommer til uttrykk i form av sinne og aggresjon.

Egen trygghet er en forutsetning for å håndtere og romme den andres atferd og emosjoner. 

Den kollektive tryggheten er en forutsetning for et godt teamarbeid og for et trygt arbeidsmiljø. 

Kjennskap om tidlig tegn og signaler på aggresjon kan bidra til å forebygge potensielle utageringer, verbale eller fysiske. 

Kjennskap til det som skjer i kroppen ved aggresjon og bakgrunn for aggresjon kan bidra til økt forståelse for pågående utfordrende atferd som kan øke den subjektive opplevelsen av trygghet. 

Deskalerende kommunikasjon er en hensiktsmessig måte å håndtere utfordrende atferd og situasjoner på gjennom en målrettet kommunikasjonsprosess. Gjennom simulerings øvelser kan en øke stressmestring og beholde ro og kontroll i vanskelige og utfordrende situasjoner.

Simulering er en treningsform som går ut på å simulere reelle scenarioer som kan oppstå i en arbeidssituasjon så autentisk som mulig. Dette for at man skal kjenne på sine reaksjoner og i tillegg øve på å skaffe oversikt, kommunisere, handle rasjonelt og øke evnen til å beslutte nødvendige intervensjoner.    

Kurset er viktig fordi det handler om

«Etter kurset ble jeg veldig inspirert til å videreføre det jeg lærte til kollegaene mine»

— Kursdeltaker (Vinmonoploet)

«Kurset gjorde meg mer oppmerksom på at den nonverbale kommunikasjonen må vies større bevissthet - og at vi slik kan lære å lese pasientenes sinnstemning tidlig»  

— Navn Navnesen

«Dette må videreføres, det er råviktig». 

— Kursdeltaker (Velferdsetaten)

«Jeg kommer definitivt tilbake. Opplevelsen har vært noe so styrker hele meg selv og andre rundt meg for all fremtid.»

Navn Navnsesen

© 2000–2018 Penzo